Zadanie II: Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław
Kolejny odcinek drogi ekspresowej S5 pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem - odc. węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko
Czytaj więcej
Zadanie jest realizowane w systemie „projektuj i buduj”
Odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław.
Czytaj więcej
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy nr POIS.03.01.00-00-0024/16-00 z dnia 17 marca 2017 r. Dofinansowanie przeznacza się na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację Projektu.

 

Droga S5 odc. węzeł Kościan Poł. – węzeł Radomicko.

Realizacja zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi S5 od km 18+900 do km 34+618, 75 wraz z przebudową dróg innych kategorii, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z oddaniem do użytkowania drogi ekspresowej S5, wszystkich innych dróg oraz obiektów inżynierskich objętych opracowaniem. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie woj. wielkopolskiego w powiatach: kościańskim i leszczyńskim na terenach gmin Kościan, Śmigiel, Lipno.

Cel inwestycji i spodziewane rezultaty

Istniejąca droga krajowa nr 5 o znaczeniu międzynarodowym przenosi duże natężenie ruchu wynoszące średnio 12 500 na dobę oraz łączy Poznań
z Wrocławiem i autostradę A2 z A4.

Założonym efektem inwestycji jest:

- przejęcie części ruchu z istniejącej drogi krajowej;
- odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
- skrócenie czasu podróży;
- oszczędności paliwa;
- zapewnienie komfortu jazdy;
- zmniejszenie ryzyka wypadków;
- ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
- przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

 • 87.73%

  Czasowy postęp
  zaawansowania prac
   

 • 78.07%

  Czasowy Postęp
  Zaawansowania
  Prac na Budowie

 • 95.22%

  Finansowy postęp
  zaawansowania prac
   

Komentowanie jest zablokowane.

 • Opis inwestycji

  Nazwa kontraktu: Zadanie II : Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko. Umowa z Konsultantem: 14.04.2016 r. Umowa z Wykonawcą: 12.04.2016 r. Kwota Kontraktowa brutto: 303 067 324,77 PLN Zadanie realizowane jest w systemie „Projektuj i buduj”. Realizacja obejmuje następujące etapy:
  • wykonanie dokumentacji zamiennej wielobranżowej węzłów w zakresie projektu budowlanego oraz ewentualnej zmiany sposobu wzmocnienia podłoża i umocnienia skarp,
  • uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym zmiany/zmian decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
  • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S5,
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
  • oddanie do użytkowania drogi ekspresowej na odcinku od km proj. 18+900 do km 34+615,26.
   
  Podstawowe parametry techniczne:
  - Klasa drogi: kl. S ekspresowa dwujezdniowa - Nośność nawierzchni: kategoria ruchu KR6, 115 kN/oś - Prędkość miarodajna 110 km/h - Węzły drogowe: 4 węzły Kościan Południe, Śmigiel Północ, Śmigiel Południe, Lipno - Wykaz planowanych obiektów inżynierskich:
  Wiadukt WE 20.20
  Wiadukt WD 19.66
  Wiadukt WE 23.94
  Wiadukt WD 22.75
  Most M+PZDd 24.30a
  Most M+PZDd 24.30
  Most M+PZDd 24.56a
  Most M+PZDd 24.56
  Wiadukt WE 25.98
  Wiadukt WD 25.22
  Wiadukt WE 28.03
  Wiadukt WD 26.76
  Most M+PZDd 30.17(DK5)
  Wiadukt WD 29.24
  Wiadukt WD 31.20
  Most M+PZDd 30.17 (S5)
  Wiadukt WE 32.21
  Most M+PZS 31.55
  Wiadukt WE 33.24
  Most M+PZS 33.00
  Wiadukt WE 34.05
  Most M+PZS 33.59

  Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań-Wrocław odc.:
 • Dane w liczbach

  obiektów
  miesiące realizacji
  km odcika drogi S5
 • Aktualności

  04 stycznia 2020

  4 stycznia 2020
  Trwa okres zimowy, prace prowadzone są w ograniczonym zakresie przy drogach serwisowych oraz kolizjach branżowych i bieżącym utrzymaniu trasy S5

  27 grudnia 2019

  27 grudnia 2019
  Z uwagi na rozpoczęcie okresu zimowego prace prowadzone są w mniejszym zakresie, kontynuowano roboty na drogach serwisowych oraz przy kolizjach branżowych.

  23 grudnia 2019

  23 grudnia 2019
  Ukończono prace drogowe na ciągu głównym trasy S5. Kontynuowane są ostatnie odbiory obiektów inżynierskich w ciągu dróg serwisowych. Przebudowano kolizję branżowe oraz wybudowano elementy oświetlenia, zasilania oraz kanału technologicznego. Od
 • MapaPrzebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej poniżej mapie. Klinij na mapę aby zobaczyć szczegółowy przebieg drogi.

  maps
 • Postęp prac

  • Dokumentacja hydrogeologiczna

  • Dokumentacja geologiczno-inżynierska

  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

  • Ogłoszenie przetargu

  • Podpisanie umowy z Wykonawcą

  • Podpisanie umowy z konsultantem

  • Etap dokumentacji projektowej

  • Złożenie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

  • Wydanie w dniu 26 października 2017 roku przez Wojewodę Wielkopolskiego Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) nr 15/2017 w zakresie węzła LIPNO.

  • Przekazanie placu budowy w związku z wydaniem Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) nr 15/2017 w zakresie węzła LIPNO.

  • Wydanie w dniu 23.02.2018r. przez Wojewodę Wielkopolskiego Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej nr 2/2018 w zakresie odcinka węzeł Kościan Południe-węzeł Radomicko

  • Przekazanie placu budowy w związku z wydaniem Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej nr 2/2018 w zakresie odcinka Kościan Południe - węzeł Radomicko

  • Podpisano aneks nr 1 do umowy z dnia 12.04.2016, nr O.PO.D-3.2410.10.2015, zmieniający termin zakończenia inwestycji na dzień 18.10.2019 roku.

  • Podpisano aneks nr 2 do umowy z dnia 12.04.2016, nr O.PO.D-3.2410.10.2015, zmieniający termin zakończenia inwestycji na dzień 17.07.2020 roku.

  • W dniu 14.12.2019r. otwarto dla ruchu odcinek 15,7 km drogi ekspresowej pomiędzy węzłem Kościan Południe, a węzłem Radomicko.

 • Beneficjent

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Wykonawca

  Mota-Engil

  Nadzór Inwestorski

  Euroconsult

  Nadzór Autorski

  TRANSPROJEKT-WARSZAWA