Zadanie II: Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław
Kolejny odcinek drogi ekspresowej S5 pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem - odc. węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko
Czytaj więcej
Zadanie jest realizowane w systemie „projektuj i buduj”
Odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław.
Czytaj więcej
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy nr POIS.03.01.00-00-0024/16-00 z dnia 17 marca 2017 r. Dofinansowanie przeznacza się na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację Projektu.

 

Droga S5 odc. węzeł Kościan Poł. – węzeł Radomicko.

Realizacja zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi S5 od km 18+900 do km 34+618, 75 wraz z przebudową dróg innych kategorii, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z oddaniem do użytkowania drogi ekspresowej S5, wszystkich innych dróg oraz obiektów inżynierskich objętych opracowaniem. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie woj. wielkopolskiego w powiatach: kościańskim i leszczyńskim na terenach gmin Kościan, Śmigiel, Lipno.

Cel inwestycji i spodziewane rezultaty

Istniejąca droga krajowa nr 5 o znaczeniu międzynarodowym przenosi duże natężenie ruchu wynoszące średnio 12 500 na dobę oraz łączy Poznań
z Wrocławiem i autostradę A2 z A4.

Założonym efektem inwestycji jest:

- przejęcie części ruchu z istniejącej drogi krajowej;
- odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
- skrócenie czasu podróży;
- oszczędności paliwa;
- zapewnienie komfortu jazdy;
- zmniejszenie ryzyka wypadków;
- ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
- przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

 • 82.87%

  Czasowy postęp
  zaawansowania prac

 • 51.36%

  Finansowy postęp
  zaawansowania prac

Komentowanie jest zablokowane.

 • Opis inwestycji

  Nazwa kontraktu: Zadanie II : Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko. Umowa z Konsultantem: 14.04.2016 r. Umowa z Wykonawcą: 12.04.2016 r. Kwota Kontraktowa brutto: 303 067 324,77 PLN Zadanie realizowane jest w systemie „Projektuj i buduj”. Realizacja obejmuje następujące etapy:
  • wykonanie dokumentacji zamiennej wielobranżowej węzłów w zakresie projektu budowlanego oraz ewentualnej zmiany sposobu wzmocnienia podłoża i umocnienia skarp,
  • uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym zmiany/zmian decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
  • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S5,
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
  • oddanie do użytkowania drogi ekspresowej na odcinku od km proj. 18+900 do km 34+615,26.
   
  Podstawowe parametry techniczne:
  - Klasa drogi: kl. S ekspresowa dwujezdniowa - Nośność nawierzchni: kategoria ruchu KR6, 115 kN/oś - Prędkość miarodajna 110 km/h - Węzły drogowe: 4 węzły Kościan Południe, Śmigiel Północ, Śmigiel Południe, Lipno - Wykaz planowanych obiektów inżynierskich:
  Wiadukt WE 20.20
  Wiadukt WD 19.66
  Wiadukt WE 23.94
  Wiadukt WD 22.75
  Most M+PZDd 24.30a
  Most M+PZDd 24.30
  Most M+PZDd 24.56a
  Most M+PZDd 24.56
  Wiadukt WE 25.98
  Wiadukt WD 25.22
  Wiadukt WE 28.03
  Wiadukt WD 26.76
  Most M+PZDd 30.17(DK5)
  Wiadukt WD 29.24
  Wiadukt WD 31.20
  Most M+PZDd 30.17 (S5)
  Wiadukt WE 32.21
  Most M+PZS 31.55
  Wiadukt WE 33.24
  Most M+PZS 33.00
  Wiadukt WE 34.05
  Most M+PZS 33.59

  Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań-Wrocław odc.:
 • Dane w liczbach

  obiektów
  miesiące realizacji
  km odcika drogi S5
 • Aktualności

  15.03.2019

  15 marca 2019
  Kontynuowane są roboty drogowe w ciągu drogi S5, prowadzono szeroko zakrojone prace związane z wykopami i nasypami, warstwami ulepszonego podłoża oraz dolną warstwą podbudowy zasadniczej. W dalszym ciągu trwają prace na 20 obiektach mostowych, wś

  08 marca 2019

  8 marca 2019
  W dalszym ciągu trwają roboty drogowe, wykonywano nasypy oraz dolne i górne warstwy ulepszonego podłoża oraz ściek trójkątny. W zakresie robót mostowych trwają prace na 17 obiektach, gdzie wykonywany jest pełen zakres prac od robót przy fundame

  22 luty 2019

  22 lutego 2019
  W dalszym ciągu roboty drogowe prowadzone są w ograniczonym zakresie, w minionym tygodniu wzmacniano oraz osuszano warstwy nasypu, wykonywano skarpy, pobocza i ściek monolityczny na S5. Ponadto odwadniano teren budowy. W ubiegłym tygodniu wykonywano pr
 • MapaPrzebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej poniżej mapie. Klinij na mapę aby zobaczyć szczegółowy przebieg drogi.

  maps
 • Postęp prac

  • Dokumentacja hydrogeologiczna

  • Dokumentacja geologiczno-inżynierska

  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

  • Ogłoszenie przetargu

  • Podpisanie umowy z Wykonawcą

  • Podpisanie umowy z konsultantem

  • Etap dokumentacji projektowej

  • Złożenie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

  • Wydanie w dniu 26 października 2017 roku przez Wojewodę Wielkopolskiego Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) nr 15/2017 w zakresie węzła LIPNO.

  • Przekazanie placu budowy w związku z wydaniem Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) nr 15/2017 w zakresie węzła LIPNO.

  • Wydanie w dniu 23.02.2018r. przez Wojewodę Wielkopolskiego Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej nr 2/2018 w zakresie odcinka węzeł Kościan Południe-węzeł Radomicko

  • Przekazanie placu budowy w związku z wydaniem Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej nr 2/2018 w zakresie odcinka Kościan Południe - węzeł Radomicko

  • Podpisano aneks nr 1 do umowy z dnia 12.04.2016, nr O.PO.D-3.2410.10.2015, zmieniający termin zakończenia inwestycji na dzień 18.10.2019 roku.

 • Beneficjent

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Wykonawca

  Mota-Engil

  Nadzór Inwestorski

  Euroconsult

  Nadzór Autorski

  TRANSPROJEKT-WARSZAWA