Aktualności

19 października 2018

19 października 2018
/ / /
Comments Closed

W ubiegłym tygodniu w dalszym ciągu realizowano roboty drogowe, wykonywane w poprzednim tygodniu. Trwają roboty ziemne ziemne w postaci, wykopów/nasypów i wymiany gruntów. Prace koncentrują się na wykonaniu warstw konstrukcyjnych nowej trasy S5 wśród nich zaliczyć można dolną i górną warstwa podbudowy zasadniczej, warstwę wiążąca z betonu asfaltowego czy warstwę odsączająca. Trwają również prace przy obiektach mostowych głównie przy betonowaniu podpór oraz wykonaniu zasypek fundamentów. Ponadto w tym tygodniu przebudowywano następujące kolizje: wodociągowe, energetyczne, melioracyjne, sanitarne i deszczowe. W tym tygodniu(17.10.2018r.) wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na węźle Lipno, w związku z trwającymi pracami ruch został przełożony na nową DK5 w km ok. 251+800.

Czytaj więcej

12 października 2018

12 października 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych, wykonywano prace ziemne w postaci odhumusowania, wykopów/nasypów i wymiany gruntów. Ponadto prace koncentrują się na wykonaniu warstw konstrukcyjnych nowej trasy S5:

– dolna i górna warstwa podbudowy zasadniczej

– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego.

– warstwa odsączająca

Trwają również prace przy obiektach mostowych głównie przy betonowaniu podpór oraz wykonaniu zasypek fundamentów. Przy obiektach przy których dopiero rozpoczęto prace trwają roboty palowe. Ponadto w tym tygodniu przebudowywano następujące kolizje: wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe, melioracyjne, sanitarne i deszczowe.

Czytaj więcej

5 pazdziernika 2018

5 października 2018
/ / /
Comments Closed

W ubiegłym tygodniu kontynuowano roboty drogowe na odcinku nowej drogi S5, wśród wykonywanych prac były: zdjęcie warstw humusu, wymiany gruntów, wykonanie wykopów oraz nasypów ponadto wykonywane były warstwy konstrukcyjne:

– warstwa odsączająca

– dolna i górna warstwa ulepszonego podłoża

– dolna i górna warstwa podbudowy zasadniczej

– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

W dalszym ciągu trwają prace przy podporach obiektów mostowych, główny front prac stanowiło betonowanie podpór oraz betonowanie fundamentów w słabiej zaawansowanych obiektach. Realizowano także prace na robotach branżowych na kolizjach teletechnicznych, energetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, deszczowych oraz melioracyjnych

Czytaj więcej

28 września 2018

28 września 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu prowadzone są prace drogowe na nowej drodze S5. Roboty koncentrują się na wykonywaniu wykopów, nasypów(łącznie z ich wzmacnianiem oraz profilowaniem), wymianie podłoża oraz jego zagęszczenia. Ponadto trwają prace na pojedynczych odcinkach związane z układaniem warstw konstrukcyjnych. Pracę trwają na 13 z 22 obiektach mostowych oraz na 11 przepustach, głównym frontem są podpory nowopowstającej infrastruktury. Do przebudowywanych kolizji zaliczyć można kolizje: wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe czy sanitarne.

Czytaj więcej

23 września 2018

23 września 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac ziemnych na wszystkich trzech sekcjach w postaci wykonania nasypów oraz wykopów ponadto dokonano prac związanych z ulepszeniem podłoża pod nową drogę S5, do których zaliczyć można wymianę gruntu. Trwają prace przy odhumusowaniu odcinków trasy S5 przebadanych przez archeologów. Obecnie trwają prace przy 15 obiektach mostowych. Roboty koncentrują się na betonowaniu podpór oraz fundamentów obiektów. Wśród przebudowanych kolizji można wymienić kolizję: wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe czy sanitarne.

Czytaj więcej

14 września 2018

14 września 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac ziemnych na wszystkich trzech sekcjach w postaci wykonania nasypów oraz wykopów ponadto dokonano prac związanych z ulepszeniem podłoża pod nową drogę S5, do których zaliczyć można wymianę gruntu. Trwają prace przy odhumusowaniu odcinków trasy S5 przebadanych przez archeologów. Obecnie trwają prace przy 15 obiektach mostowych oraz na 10 przepustach. Głównym frontem robót są prace przy podporach oraz fundamentach obiektów. Wśród przebudowanych kolizji można wymienić kolizję: wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe czy sanitarne. W dalszym ciągu trwają prace archeologiczne na odcinkach drogi S5.

Czytaj więcej

07 Września 20018

7 września 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe do prac wykonywanych w ostatnim tygodniu zaliczyć można: odhumusowanie, wykonanie wykopów, nasypów, ulepszanie podłoża w postaci tworzenia górnej oraz dolnej warstwy ulepszonego podłoża, ponadto na niektórych odcinkach wykonywane są prace związane z warstwą odsączającą oraz podbudową zasadniczą 0/45. Prace obecnie trwają na 12 z 22 obiektów mostowych, w tym 6 z nich znajduje się w głównym ciągu trasy S5. Frontem prac są roboty przy podporach oraz fundamentach, na 5 obiektach wciąż trwają prace przygotowawcze. W ubiegłym tygodniu przebudowywano następujące kolizje: teletechniczne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, sanitarne i deszczowe.

Czytaj więcej

31 sierpnia 2018

31 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac na wszystkich trzech sekcjach projektowanej drogi S5. Wśród wykonywanych prac wyróżnić można: wykonanie wymiany gruntów, wykopów i nasypów warstw ulepszonego podłoża, w dalszym ciągu trwają prace przy odhumusowaniu odcinków zwolnionych z badań archeologicznych. Na obiektach mostowych trwają prace przy podporach oraz ustrojach nośnych. Wśród przebudowywanych kolizji są: wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe, melioracyjne i deszczowe. W dniu 28.08.2018 została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na odcinku DK5 na obwodnicy Śmigla w km DK5 246+550.

Czytaj więcej

24 sierpnia 2018

24 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu prowadzone są prace drogowe na projektowanej drodze S5. Roboty koncentrują się na wykonywaniu wykopów, nasypów(łącznie z ich wzmacnianiem oraz profilowaniem), wymianie podłoża oraz jego zagęszczenia i odhumusowywaniu fragmentów w głównym ciągu trasy S5. Pracę trwają na 10 obiektach mostowych oraz przepustach, głównym frontem prac jest deskowanie, szalowanie, betonowanie i zbrojenie fundamentów oraz podpór nowopowstającej infrastruktury. Wśród przebudowywanych kolizji zaliczyć można kolizje: deszczową, gazową oraz energetyczną.

Czytaj więcej

18 sierpnia 2018

18 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac ziemnych na wszystkich trzech sekcjach w postaci wykonania nasypów oraz wykopów ponadto dokonano prac związanych z ulepszeniem podłoża pod nową drogę S5, do których zaliczyć można wzmocnienie warstw nasypów czy zagęszczenia gruntu. Trwają prace przy odhumusowaniu odcinków trasy S5 przebadanych przez archeologów. Obecnie trwają prace przy 16 obiektach mostowych oraz przepustach. Głównym frontem robót są prace przy podporach oraz fundamentach obiektów. Wśród przebudowanych kolizji można wymienić kolizję: wodociągowe, energetyczne, deszczowe czy gazowe.

Czytaj więcej
Strona 11 z 15« Pierwsza...910111213...Ostatnia »