Aktualności

14 czerwca 2019

14 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w ciągu drogi S5, wykonywano prace związane z wykopami i nasypami oraz pracach przy konstrukcji nawierzchni takich jak:

– dolną warstwą ulepszonego podłoża

– górną warstwą ulepszonego podłoża

– podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/45mm

– warstwą podbudowy AC WMS 16P

– warstwą wiążącą AC WMS 16W.

W dalszym ciągu trwają prace na 18 obiektach wśród prowadzonych prac były między innymi prace związane z profilowaniem stożków, montażem deskowania i zbrojenia kap chodnikowych czy wykonywaniem zasypek murów oporowych. Skuwane są także głowice pali fundamentowych.

Prowadzono również prace związane z oświetleniem, zasilaniem, teletechniką, melioracją, kanalizacją sanitarną oraz deszczową

Czytaj więcej

07 czerwca 2019

7 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace związane z wykopami i nasypami na drodze S5, kontynuowane są prace związane z warstwami konstrukcyjnymi między innymi:

– dolną warstwą ulepszonego podłoża
– warstwą odsączającą
– górną warstwą ulepszonego podłoża
– podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/45mm
– warstwą podbudowy AC WMS 16P
– warstwą wiążącą AC WMS 16W.

W zakresie prac mostowych roboty wykonywane są na 21 obiektach mostowych. Kontynuowane są prace związane z umocnieniem stożków i montażem paneli murów oporowych czy wykonaniem gzymsów na skrzydłach obiektu. Układane i montowane są także krawężniki kamienne.

W ramach robót branżowych kontynuowane są prace między innymi przy oświetleniu, zasilaniu, teletechnice, melioracji, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Czytaj więcej

31 maja 2019

31 maja 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty związane z wykopami i nasypami na drodze S5. Ponadto trwają prace związane z warstwami konstrukcyjnymi między innymi:

– dolna warstwą ulepszonego podłoża

– warstwą odsączającą

– górną warstwą ulepszonego podłoża

– dolną warstwą podbudowy zasadniczej 0/45mm

– ściekiem monolitycznym

– górną warstwą podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwą wiążącą podbudowy z AC WMS 16W.

W dalszym ciągu trwają prace na 21 obiektach mostowych. Kontynuowane są roboty związane z umocnieniem stożków i montażem schodów skarpowych, montażem kolektorów odwodnienia, czy wykonaniem gzymsów na skrzydłach obiektu.

Trwają ponadto prace w zakresie robót branżowych między innymi przy oświetleniu, zasilaniu, teletechnice, melioracji, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

Czytaj więcej

24 maja 2019

24 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu realizowane są prace wykopowo-nasypowe. W ramach robót związanych z konstrukcją nawierzchni wykonywano:
2
– dolną warstwę ulepszonego podłoża

– warstwę odsączającą

– górną warstwę ulepszonego podłoża

– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm

– ściek monolityczny

– górną warstwą podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P,

– warstwą wiążąca podbudowy z AC WMS 16W.

Kontynuowane są ponadto prace na 20 obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac jest np. umocnienie stożków, montaż schodów skarpowych czy desek gzymsowych na obiektach. Wykonawca wykonuje zbrojenie kap chodnikowych oraz deskowanie ustroju nośnego. Wśród robót branżowych trwają prace związane z oświetleniem, kanałem technologicznym, kolizjami gazowymi, melioracją, kanalizacją sanitarną i deszczową oraz roboty drenarskie.

Czytaj więcej

17 maja 2019

17 maja 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty wykopowo-nasypowe na drodze S5, w dalszym ciągu trwają prace konstrukcyjne nawierzchni, wykonywana jest:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża,

– warstwa odsączająca

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45mm,

– górna warstwa podbudowy zasadniczej WMS

– ściek monolityczny,

– warstwa wiążąca podbudowy

Trwają roboty mostowe na 20 z 22 obiektów drogi S5, wśród wykonywanych prac są np. montaż desek gzymsowych oraz zbrojenie kap chodnikowych, deskowaniem podpór i Ustroju Nośnego czy wykonanie gzymsów na skrzydłach obiektów. W zakresie robót branżowych wykonywano prace związane z oświetleniem, kanałem technologicznym, melioracją, kanalizacją sanitarną i deszczową. Ponadto przebudowywano kolizje gazowe.

Czytaj więcej

10 maja 2019

10 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne:, wykonywano prace wykopowo-nasypowe oraz prace związane z konstrukcją nawierzchni drogi S5. W zakresie robót mostowych, Wykonawca prowadził pracę na 20 obiektach wśród prowadzonych prac wchodziły np. betonowanie konstrukcji ramy, zasypki i montaż murów oraz podparcie i deskowanie ustroju nośnego. W zakresie prac branżowych prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej, drenażu w pasie rozdziału, przebudowywano również urządzeń melioracyjnych. Ponadto wykonywano prace przy kolizji teletechnicznej.

Czytaj więcej

03 maja 2019

3 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W zakresie robot ziemnych na nowej drodze S5 prowadzone były prac wykopowo-nasypowe. W zakresie warstw konstrukcyjnych nowej drogi wykonywano roboty związane z:

– dolną warstwą ulepszonego podłoża
– górną warstwą ulepszonego podłoża
– warstwą mrozoochronną
– dolną warstwą podbudowy zasadniczej 0/45mm
– podbudową z kruszywa łamanego 0/45
– ściekiem monolitycznym metodą ślizgową
– podbudową AC 22 P
– podbudową zasadniczą WMS
– warstwą wiążącą WMS

Prowadzono roboty mostowe na 20 obiektach wśród wykonywanych prac było np.:
– wykonywanie murków oporowych
– roboty zbrojarskie podpór
– Wykonano zasypki fundamentów
– przygotowano podłoże pod UN

Wśród prowadzonych robót branżowych były prace związane z kolizją wodociągową, gazową. Ponadto prowadzone były prace związane z oświetleniem, kanałem technologicznym, kanalizacją deszczową oraz drenażem.

Czytaj więcej

26 maja 2019

26 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne, kontynuowane są prace wykopowo-nasypowe, wymiany gruntów ponadto umacniane są skarpy i rowy. Wykonywano także warstwy konstrukcyjne pod nową drogę S5 dolną i górną warstwę ulepszonego podłoża czy podbudowę zasadniczą 0/45. Prowadzone były także roboty bitumiczne. W zakresie prac mostowych trwają roboty na wszystkich obiektach, wśród przeprowadzanych prac było zbrojenie i szalowanie ustrojów nośnych, dogęszczanie zasypek za podporami czy montaże murów oporowych na obiektach. W ramach robót branżowych wykonywano oświetlenie drogowe, kanał technologiczny, instalację towarzyszącą MOP, kanalizację deszczową, meliorację i drenaż.

Czytaj więcej

26 maja 2019

26 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowały się one na robotach wykopowo/nasypowych oraz wykonaniu warstw konstrukcyjnych:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej

– górna warstwa podbudowy zasadniczej

– warstwa mrozoochronna

– warstwa wiążąca

– podbudowa z kruszywa łamanego

W dalszym ciągu trwają prace na 20 obiektach mostowych wśród prowadzonych prac są między innymi zasypki za przyczółkami, deskowanie i zbrojenie ustrojów nośnych oraz montaż murów oporowych Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje wodociągowe oraz gazowe. Prowadzono także prace związane z oświetleniem, teletechniką, kanalizacją sanitarną, deszczową, melioracją oraz drenażem.

Czytaj więcej

19 kwietnia 2019

19 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne:, wykonywano wykopy, nasypy oraz prace związane z konstrukcją nawierzchni drogi S5. W zakresie robót mostowych, Wykonawca prowadził pracę na 20 obiektach w skład prowadzonych prac wchodziły np. zasypki za przyczółkami, betonowanie murków oporowych czy płyt przejściowych. W zakresie prac branżowych prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej, drenażu w pasie rozdziału, przebudowywano również urządzeń melioracyjnych. Ponadto wykonywano prace przy kolizjach energetycznych teletechnicznych i sanitarnych

Czytaj więcej
Strona 6 z 13« Pierwsza...45678...Ostatnia »