Zadanie II: Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław
Kolejny odcinek drogi ekspresowej S5 pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem - odc. węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko
Czytaj więcej
Zadanie jest realizowane w systemie „projektuj i buduj”
Odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław.
Czytaj więcej
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy nr POIS.03.01.00-00-0024/16-00 z dnia 17 marca 2017 r. Dofinansowanie przeznacza się na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację Projektu.

 

Droga S5 odc. węzeł Kościan Poł. – węzeł Radomicko.

Realizacja zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi S5 od km 18+900 do km 34+618, 75 wraz z przebudową dróg innych kategorii, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z oddaniem do użytkowania drogi ekspresowej S5, wszystkich innych dróg oraz obiektów inżynierskich objętych opracowaniem. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie woj. wielkopolskiego w powiatach: kościańskim i leszczyńskim na terenach gmin Kościan, Śmigiel, Lipno.

Cel inwestycji i spodziewane rezultaty

Istniejąca droga krajowa nr 5 o znaczeniu międzynarodowym przenosi duże natężenie ruchu wynoszące średnio 12 500 na dobę oraz łączy Poznań
z Wrocławiem i autostradę A2 z A4.

Założonym efektem inwestycji jest:

- przejęcie części ruchu z istniejącej drogi krajowej;
- odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
- skrócenie czasu podróży;
- oszczędności paliwa;
- zapewnienie komfortu jazdy;
- zmniejszenie ryzyka wypadków;
- ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
- przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

 • 100%

  Czasowy postęp
  zaawansowania prac
   

 • 100%

  Czasowy Postęp
  Zaawansowania
  Prac na Budowie

 • 105.06%

  Finansowy postęp
  zaawansowania prac
   

Komentowanie jest zablokowane.

 • Opis inwestycji

  Nazwa kontraktu: Zadanie II : Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko. Umowa z Konsultantem: 14.04.2016 r. Umowa z Wykonawcą: 12.04.2016 r. Kwota Kontraktowa brutto: 303 067 324,77 PLN Zadanie realizowane jest w systemie „Projektuj i buduj”. Realizacja obejmuje następujące etapy:
  • wykonanie dokumentacji zamiennej wielobranżowej węzłów w zakresie projektu budowlanego oraz ewentualnej zmiany sposobu wzmocnienia podłoża i umocnienia skarp,
  • uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym zmiany/zmian decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
  • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S5,
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
  • oddanie do użytkowania drogi ekspresowej na odcinku od km proj. 18+900 do km 34+615,26.
   
  Podstawowe parametry techniczne:
  - Klasa drogi: kl. S ekspresowa dwujezdniowa - Nośność nawierzchni: kategoria ruchu KR6, 115 kN/oś - Prędkość miarodajna 110 km/h - Węzły drogowe: 4 węzły Kościan Południe, Śmigiel Północ, Śmigiel Południe, Lipno - Wykaz planowanych obiektów inżynierskich:
  Wiadukt WE 20.20
  Wiadukt WD 19.66
  Wiadukt WE 23.94
  Wiadukt WD 22.75
  Most M+PZDd 24.30a
  Most M+PZDd 24.30
  Most M+PZDd 24.56a
  Most M+PZDd 24.56
  Wiadukt WE 25.98
  Wiadukt WD 25.22
  Wiadukt WE 28.03
  Wiadukt WD 26.76
  Most M+PZDd 30.17(DK5)
  Wiadukt WD 29.24
  Wiadukt WD 31.20
  Most M+PZDd 30.17 (S5)
  Wiadukt WE 32.21
  Most M+PZS 31.55
  Wiadukt WE 33.24
  Most M+PZS 33.00
  Wiadukt WE 34.05
  Most M+PZS 33.59

  Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań-Wrocław odc.:
 • Dane w liczbach

  obiektów
  miesiące realizacji
  km odcika drogi S5
 • Aktualności

  11 września 2020

  11 września 2020
  W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowane są roboty poprawkowe związane z branżą drogową oraz elektryczną.

  04 września 2020

  4 września 2020
  W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Trwają prace związane z usuwaniem usterek branży drogowej.

  28 sierpnia 2020

  28 sierpnia 2020
  W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. W dalszym ciągu trwają roboty związane z usuwaniem usterek drogowych.
 • MapaPrzebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej poniżej mapie. Klinij na mapę aby zobaczyć szczegółowy przebieg drogi.

  maps
 • Postęp prac

  • Dokumentacja hydrogeologiczna

  • Dokumentacja geologiczno-inżynierska

  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

  • Ogłoszenie przetargu

  • Podpisanie umowy z Wykonawcą

  • Podpisanie umowy z konsultantem

  • Etap dokumentacji projektowej

  • Złożenie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

  • Wydanie w dniu 26 października 2017 roku przez Wojewodę Wielkopolskiego Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) nr 15/2017 w zakresie węzła LIPNO.

  • Przekazanie placu budowy w związku z wydaniem Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) nr 15/2017 w zakresie węzła LIPNO.

  • Wydanie w dniu 23.02.2018r. przez Wojewodę Wielkopolskiego Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej nr 2/2018 w zakresie odcinka węzeł Kościan Południe-węzeł Radomicko

  • Przekazanie placu budowy w związku z wydaniem Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej nr 2/2018 w zakresie odcinka Kościan Południe - węzeł Radomicko

  • Podpisano aneks nr 1 do umowy z dnia 12.04.2016, nr O.PO.D-3.2410.10.2015, zmieniający termin zakończenia inwestycji na dzień 18.10.2019 roku.

  • Podpisano aneks nr 2 do umowy z dnia 12.04.2016, nr O.PO.D-3.2410.10.2015, zmieniający termin zakończenia inwestycji na dzień 17.07.2020 roku.

  • W dniu 21.10.2019r. podpisano aneks nr 3 do umowy z dnia 12.04.2016, nr O.PO.D-3.2410.10.2015.

  • W dniu 14.12.2019r. otwarto dla ruchu odcinek 15,7 km drogi ekspresowej pomiędzy węzłem Kościan Południe, a węzłem Radomicko.

  • W dniu 20.04.2020r. podpisano aneks nr 4 do umowy z dnia 12.04.2016, nr O.PO.D-3.2410.10.2015

  • W dniu 17.07.2020r. zakończono roboty na odcinku drogi ekspresowej S5 pomiedzy węzłem Kościan Południe a węzłem Radomicko.

  • W dniu 14.09.2020r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia odcinka drogi ekspresowej S5 odc. węzeł Kościan Południe a węzłem Radomicko

 • Beneficjent

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Wykonawca

  Mota-Engil

  Nadzór Inwestorski

  Euroconsult

  Nadzór Autorski

  TRANSPROJEKT-WARSZAWA